RODO

W związku z wejściem w życie unijnych regulacji prawnych tzw. RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) informujemy, że wszelkie dokumenty wydawane w kancelarii parafialnej:

metryki chrztu

zaświadczenia do pełnienia funkcji chrzestnego

inne dokumenty

będą wydawane tylko osobom pełnoletnim, których dokument dotyczy (po okazaniu dokumentu tożsamości).

WYDAWANIE DOKUMENTÓW INNYM OSOBOM (żonie, mężowi, rodzicowi…)

Dokumenty może również odebrać w imieniu zainteresowanej osoby inna pełnoletnia osoba, jeżeli przedstawi w kancelarii parafialnej pisemne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo to nie może być jednak jakiekolwiek, lecz winno być sporządzone zgodnie z zasadami prawa cywilnego (wzory można łatwo znaleźć w internecie lub pobrać w kancelarii parafialnej) – a zatem posiadać miejsce i datę wystawienia, własnoręczny podpis osoby udzielającej pełnomocnictwa oraz jej dane). Dla przykładu bez pisemnego pełnomocnictwa żona nie będzie już mogła odebrać dokumentu dla męża i odwrotnie, rodzic dla dorosłego dziecka itd.

WYDAWANIE DOKUMENTÓW DROGĄ POCZTOWĄ

Jeżeli jakaś osoba, która mieszka bardzo daleko np. za granicą  i chciałaby otrzymać dokument pocztą, powinna udać się do swojego księdza proboszcza (ewentualnie kapłana z Polskiej Misji Katolickiej – jeśli mieszka za granicą), który w jej imieniu wystosuje pismo do naszej parafii. Po otrzymaniu pisma wystawimy dokument i odeślemy pocztą poleconą do tegoż kapłana, który następnie przekaże dokument osobie zainteresowanej.

WYDAWANIE DOKUMENTÓW OSOBOM MAŁOLETNIM

Dla osób małoletnich dokument odbierają tylko ich rodzice (lub opiekunowie prawni).


Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na
stronie internetowej parafii pod
wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Dębicy umieszczone zostały za zgodą osób,
których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa_ (zob.
Podręcznik Kościelnego Inspektora Ochrony Danych wersja nr 3, strona
66).